Faydalı Bilgiler

Mobbingle suçlanan amir disiplin cezası veremez

Bursa 2’nci İdare Mahkemesi, daha önce mobbing uyguladığı iddiasıyla hakkında başvuruda bulunduğu disiplin amiri tarafından personele verilen uyarma cezasını, aralarında husumet bulunduğunda şüphe bulunmayan disiplin amirince başlatılan disiplin soruşturması ve soruşturma sonucunda verilen disiplin cezasının tarafsızlığından söz edilemeyeceği gerekçesi ile iptal etti.

Danıştay: Muhakkik, soruşturmacının üstü veya dengi olmalı

Danıştay Onikinci Dairesi muhakkik olarak görevlendirilen kişilerin, soruşturulanın dengi veya üstü olması gerektiğini belirtti.

Vekaleten görevlendirilen disiplin amiri olarak disiplin cezası verebilir mi?

657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinde memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği düzenlenmiştir.

İlave bir kademe tam olarak ne zaman uygulanacak?

Sicilin yerine getirilen disiplin cezası almamaya bağlı 1 kademe, hangi tarih itibariyle hesaplanacak?

Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi

657 sayılı Kanunun “Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi” başlığını taşıyan 133ncü maddesinde disiplin cezalarının memurun özlük dosyasına işleneceği; Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memurun uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebileceği; memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu kararın özlük dosyasına işleneceği; Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında ise disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra uygulama yapılacağı düzenlenmiştir.