Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek ve Personel Genel Müdürü Ürgüp’le Yargı Emekçilerinin Sorunlarına İlişkin Toplantı

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İPEK ve Personel Genel Müdürü Muharrem ÜRGÜP’le Yargı Emekçilerinin sorunları ile ilgili kapsamlı bir toplantı yaptık.

Hâkimler Ve Savcılar Dışında Kalan Personele De Nöbet Sonrası İzin Hakkı Verilmelidir

2802 sayılı Kanunun 54’üncü maddesi ile hâkim ve savcıların mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbet tutacakları hükme bağlanmış; nöbet gün ve saatleri ile nöbet tutanların dinlenme haklarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek esaslara göre tespit edileceği öngörülmüştür.

Personel Adalet Bakanlığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Olanaklarından Yararlandırılmalıdır

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı; Ankara 10’ncu Asliye Hukuk Mahkemesinin 9 Temmuz 1981 gün ve E: 1981/452, K: 1981/399 sayılı tescile dair kararının Resmi Gazete’nin 15 Temmuz 1981 tarih ve 17401 sayılı nüshasında yayımlanması ile tüzel kişilik kazanmıştır.