Hukuk

BÜRO-İŞ TÜZÜĞÜ

Tüzük İçin Tıklayın

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN MEMURLAR GÖREVE İADE EDİLMELİDİR!

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN UZMAN MAAŞLARINDA “MERKEZ TEŞKİLATI” KISITLAMASINA İPTAL

Anayasa Mahkemesi 375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile maddesiyle eklenen Ek 10’ncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında;…” ibaresinin “uzman” yönünden, (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin (1) numaralı sırasında yer alan; “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden ve “…nün (ğ) bendi…” ibaresinden sonra gelen “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin ve 657 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin (8) numaralı sırasının 666 sayılı KHK ile değiştirilen (b) bendinde yer alan “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden ve “…merkez teşkilatına ait…” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Adalet Bakanlığının Sözlü Sınav ve Rotasyon Yönetmeliğine BÜRO-İŞ’ten Dava!

Adalet Bakanlığı’nın yargı kararlarını görmezden gelerek bir kez daha sözlü sınav ısrarında bulunduğu ve mevcut yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri ile görevde yükselme sınavı ile müdür olacakların rotasyona tabi tutulduğu Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine karşı sendikamız BÜRO-İŞ tarafından Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptal istemi ile dava açılmıştır.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (1) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) bendinin (2) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) bendinin (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde yer alan “sekiz yıl” ibaresi “altı yıl” olarak ve aynı fıkranın (B) bendinin (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde yer alan “beş yıl” ibaresi “dört yıl” olarak değiştirilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Karar

Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 27/03/2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1 ve 2’nci maddesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemi ile açılan dava Danıştay 16’ncı Dairesince karara bağlandı.

Maliye Emekçisine Angarya Yönetmeliğine BÜRO-İŞ’ten Dava

Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan kamu emekçilerine angarya, zorunlu fazla mesai ve emeğin ve alınterinin karşılığını dahi alamayacakları bir vardiyalı çalışma sistem dayatan Yönetmeliğe karşı sendikamız Büro-İş hukuki mücadele başlatmıştır.