Mevzuat

BÜRO-İŞ TÜZÜĞÜ

Tüzük İçin Tıklayın

Gelir Uzmanlığı Sınavında Hatadan Dönüldü

Gelir uzman yardımcılığına girişte sadece sözlü sınavla personel alımına imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar

13/10/2014 tarihli ve 2014/6897 sayılı Kararnamenin Eki Kararın “Amaç ve kapsam” başlığını taşıyan 1’inci maddesinde bu Kararın 10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunda Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması öngörülen işlerin zamanında yapılması için anılan kurumların ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan 657 sayılı Kanuna tabi personele mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandığı; anılan Kararın “Ödemenin usul ve esasları” başlığını taşıyan 3’üncü maddesinde 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işlerde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ve Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personel ile taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerinde görev yapan personele Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personel ile taşra teşkilatında görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödeneceği; fazla çalışma ücretinin mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödeneceği; her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek sürenin ayda elli saati geçemeyeceği; fazla çalışmanın her bir saati için 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin (1,54 TL) beş katının esas alınacağı; fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir Fazla Çalışma Cetvelinin düzenleneceği ve bu cetvelin fazla çalışma yapan personel tarafından imzalanacağı ve birim amiri tarafından onaylanacağı; bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyeceği ve bu Karar hükümlerinin 01/10/2014-31/12/2014 tarihleri arasında uygulanacağı düzenlenmiştir.

6552 Sayılı Torba Kanun (Tam Metin)

11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN’un tam metni.

657 sayılı Kanunda Dört Değişiklik

Torba Yasa ile 657 sayılı Kanunun 4 maddesinde değişiklikler yapılmıştır: Düzenlemeler aday memurların görevlerine son verilmesine, 4/C’li personelin çalışma hakkına, iş ve meslek danışmanlarının özel hizmet tazminatına ve aile sağlığı ve toplum merkezi personeline nöbet ücretine ilişkindir.