Adalet Bakanlığı

Basına ve Kamuoyuna

BASINA ve KAMUOYUNA
 
Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 26.09.2017 tarih ve 3670/4893 Muh.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselmede Sorular ve Cevaplar

Adalet Bakanlığı, Merkez Ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili olarak sorulan görüş talepleri hakkında duyuru yayımladı.

Adalet Bakanlığının Sözlü Sınav ve Rotasyon Yönetmeliğine BÜRO-İŞ’ten Dava!

Adalet Bakanlığı’nın yargı kararlarını görmezden gelerek bir kez daha sözlü sınav ısrarında bulunduğu ve mevcut yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri ile görevde yükselme sınavı ile müdür olacakların rotasyona tabi tutulduğu Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine karşı sendikamız BÜRO-İŞ tarafından Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptal istemi ile dava açılmıştır.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (1) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) bendinin (2) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) bendinin (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde yer alan “sekiz yıl” ibaresi “altı yıl” olarak ve aynı fıkranın (B) bendinin (3) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde yer alan “beş yıl” ibaresi “dört yıl” olarak değiştirilmiştir.

Adalet Bakanlığından Yazı İşleri Müdürlerine Rotasyon Yönetmeliği

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere 22/A ve 22/B maddeleri eklenmiştir.

BASINA ve KAMUOYUNA

 

Bilindiği üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin düzenlemelerine dair sendikamız BÜRO-İŞ tarafından açılan davada Danıştay Beşinci Dairesince yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulmasının Anayasanın 2’nci maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçeleri ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş; itiraz üzerine verilen kararla da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca itirazın reddine karar verilmiştir.

BÜRO-İŞ; Adli Sicil Personelinin Sorunlarına Çözüm Ziyaretinde!

Türkiye genelinde Adli Sicil çalışanlarının sorunlarını Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Sayın Günay ALBAYRAK’a ilettik.