Yargı Kararları

Anayasa Mahkemesi: Sendikal Eyleme Ceza Anayasaya Aykırı

Anayasa Mahkemesi, sendikasının aldığı karara uyarak göreve gelmeyen öğretmene verilen cezayı hukuka uygun bulan mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin 30 Yıl Fiili Hizmet Süresi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin Emekli İkramiyesinin Hesabında 30 Fiili Hizmet Yılından Fazla Sürelerin Dikkate Alınmayacağı Yolundaki 5434 Sayılı Kanunun 89/4 Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi İle İptali Resmi Gazete’de.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nden Geçici Personele Ek Ödeme Kararı

“Konuya ilişkin Anayasa hükümleri ile yukarıda hükmüne yer verilen İnsan Haklarına ve Çalışan Haklarına dair taraf olduğumuz uluslarası sözleşme hükümleri birlikte dikkate alındığında; “hukuk devleti ilkesi”, “eşitlik ilkesi”, “eşit iş için eşit ücret hakkı”, “adil ve (yeterli) elverişli bir ücret hakkı”, “adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı”, “fazla mesai karşılığında zamlı ücret alma hakkı”, “eşit muamele görme hakkı” gibi Anayasa’nın 90’ncı maddesi uyarınca kanun hükmünde olan evrensel hukuk normları ile İş Hukukunun temel prensiplerinden biri olan “Eşit davranma ilkesi”göz önüne alındığında; (…) görev yapan hemen tüm çalışan grupları kendi çalışmaları ile elde edilen döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılırken, geçici personelin katkı sağlayıp sağlamadığına yahut Bakanlık Merkez teşkilatında görev yaparak dolaylı olarak katkı sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın yararlandırılmamasında ülkemiz açısından bağlayıcılığı bulunan evrensel hukuk ilkelerine ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”.

Anayasa Mahkemesi’nden 30 Yıl Fiili Hizmet Süresine İptal

Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı Kanunu’nun, “emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına” ilişkin hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi: Ceza hukuku ile idare hukuku farklı kurallara ve süreçlere tabi

Maliye Bakanlığında bölge müdürü olarak çalışan bir memur hakkında “ihaleye fesat karıştırmak ve ihaleye girenlerden menfaat temin etmek” iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve disiplin soruşturması sonrasında da memurluktan atılmıştır.

Anayasa Mahkemesi: Sendikasının Çağrısına Uyarak İşe Gelmeyen Personele Disiplin Cezası Anayasanın 51. Maddesine Aykırı

Sendika hakkına yapılan bir müdahalenin meşru olabilmesi için bu müdahalenin Anayasa’nın 51’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebebiyle ve kanunla yapılmış olması gerekir.

Mobbingle suçlanan amir disiplin cezası veremez

Bursa 2’nci İdare Mahkemesi, daha önce mobbing uyguladığı iddiasıyla hakkında başvuruda bulunduğu disiplin amiri tarafından personele verilen uyarma cezasını, aralarında husumet bulunduğunda şüphe bulunmayan disiplin amirince başlatılan disiplin soruşturması ve soruşturma sonucunda verilen disiplin cezasının tarafsızlığından söz edilemeyeceği gerekçesi ile iptal etti.