Yargı Kararları

DANIŞTAY’DAN 5 YIL SONRA AÇILAN HARCIRAH DAVASINDA SÜREAŞIMI YOK KARARI

“Davacının geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemde görevlendirmenin harcırahsız yapıldığı yolunda herhangi bir ibarenin bulunmaması ve dosyada bu yönde bir belge ya da bilginin yer almaması karşısında, harcırah (yolluk) ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun, 2577 sayılı Kanunun 10.

Anayasa Mahkemesi: Sendikal Eyleme Ceza Anayasaya Aykırı

Anayasa Mahkemesi, sendikasının aldığı karara uyarak göreve gelmeyen öğretmene verilen cezayı hukuka uygun bulan mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin 30 Yıl Fiili Hizmet Süresi Kararı Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin Emekli İkramiyesinin Hesabında 30 Fiili Hizmet Yılından Fazla Sürelerin Dikkate Alınmayacağı Yolundaki 5434 Sayılı Kanunun 89/4 Maddesinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi İle İptali Resmi Gazete’de.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nden Geçici Personele Ek Ödeme Kararı

“Konuya ilişkin Anayasa hükümleri ile yukarıda hükmüne yer verilen İnsan Haklarına ve Çalışan Haklarına dair taraf olduğumuz uluslarası sözleşme hükümleri birlikte dikkate alındığında; “hukuk devleti ilkesi”, “eşitlik ilkesi”, “eşit iş için eşit ücret hakkı”, “adil ve (yeterli) elverişli bir ücret hakkı”, “adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı”, “fazla mesai karşılığında zamlı ücret alma hakkı”, “eşit muamele görme hakkı” gibi Anayasa’nın 90’ncı maddesi uyarınca kanun hükmünde olan evrensel hukuk normları ile İş Hukukunun temel prensiplerinden biri olan “Eşit davranma ilkesi”göz önüne alındığında; (…) görev yapan hemen tüm çalışan grupları kendi çalışmaları ile elde edilen döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılırken, geçici personelin katkı sağlayıp sağlamadığına yahut Bakanlık Merkez teşkilatında görev yaparak dolaylı olarak katkı sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın yararlandırılmamasında ülkemiz açısından bağlayıcılığı bulunan evrensel hukuk ilkelerine ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”.

Anayasa Mahkemesi’nden 30 Yıl Fiili Hizmet Süresine İptal

Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı Kanunu’nun, “emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına” ilişkin hükmünü iptal etti.