ataturk
BÜRO-İŞ

“Geçici Görevlendirme Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Açısından Zorunluluk Bulunmasını Gerektirir”

“Geçici Görevlendirme Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Açısından Zorunluluk Bulunmasını Gerektirir”

“Kamu hizmetinin yürütülmesinde, memurun bir başka yerde geçici görevle görevlendirilmesi, olağan bir yöntem olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından zorunluluk bulunması halinde istisnai olarak başvurulabilecek bir müessesedir.”

T.C.

ANKARA

15. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/794

KARAR NO : 2013/1226

DAVACI :

DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA
DAVNIN ÖZETİ : … İli, … İlçesi, Tapu Müdürlüğünde tapu müdürü olarak görev yapmakta iken, … Tapu Müdürlüğü’ne geçici olarak görevlendirilen davacının, bu görevinin 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin 15.05.2013 tarih ve 9430 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gereklerine göre değil… Tapu Müdürü ile kendisinin görev yerlerinin atama yapılmadan karşılıklı değiştirilmesi amacıyla yapıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Davacının aynı mahiyetteki 30.01.2013 tarihli geçici görevlendirme işlemine karşı dava açmamış olmasının telafisi güç ve imkansız bir zarar almadığının açık bir göstergesi olduğu ve dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiği ve hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren… 15. idare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava, … İli, … İlçesi, Tapu Müdürlüğünde tapu müdürü olarak görev yapmakta iken, … Tapu Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen davacının, bu görevinin 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin 15.05.2013 tarih ve 9430 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda aynı kurum içinde geçici görevlendirme müessesesi düzenlenmemiş ise de, bir kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan bir hizmeti yürütmek amacıyla o hizmetle ilgili konuda uzmanlaşmış kamu görevlilerini kadroları üzerinde kalmak üzere belli bir süre ile görevlendirmelerinin mümkün olduğu yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Kamu hizmetinin yürütülmesinde, memurun bir başka yerde geçici görevle görevlendirilmesi, olağan bir yöntem olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından zorunluluk bulunması halinde istisnai olarak başvurulabilecek bir müessesedir.

Geçici görevlendirmede, prensip olarak idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetki mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır. Geçici görevlendirme işlemlerinin hukuken geçerli bir nedene dayanması gerektiği ve bu işlemlerin diğer idari işlemler gibi idari yargı mercilerinde hukuksal denetime tabi tutulacağı idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Dava dosyasının incelenmesinden, … İli, … İlçesi, Tapu Müdürlüğünde tapu müdürü olarak görev yapmakta iken, … Tapu Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen davacının, bu görevinin 6 ay süreyle daha uzatılmasına dava konusu işlemle karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, … İli, … İlçesinde Tapu Müdürü olarak görev yapan davacının, … Tapu Müdürlüğüne, … Tapu Müdürü olan H.E. ise… Tapu Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirildiği görülmektedir.

Bu durumda, bir kamu kurumunun görev alam içinde yer alan, bir hizmeti yürütmek amacıyla o hizmette uzmanlaşmış kamu görevlilerinin kadroları üzerinde kalmak üzere belirli bir süre ile hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde görevlendirilmeleri mümkün olmakla birlikte dava konusu işlemde; davacının hizmetine hangi şekilde ihtiyaç duyulduğunun açıkça ortaya konulmadığı; ayrıca davacının aynı mahiyetteki 3 aylık geçici görevlendirme işleminin sona ermesinden itibaren dava konusu işlemle geçici görev süresinin 6 ay daha uzatılması ve yine yerine geçen kişinin de 3 aylık geçici görevlendirme işleminin sona ermesinden itibaren 6 aylık süreyle geçici görev süresinin uzatılmasında; kurum içinde geçici görevlendirme, geçici olarak bir işin görülmesi zaruretinin bulunması, görevlendirmenin kamu hizmeti bakımından zorunlu olması ve başka yöntemlerle ( atama, nakil vb.) personel temin edemeyecek acil bir durum ortaya çıkması gibi kriterlerin mevcut olması halinde söz konusu olacağı ancak davalı idarenin tesis ettiği işlemde bu kriterlerin bulunmaması ile birlikte geçici görevlendirmenin amaç ve kapsamı dışında atama işlemiyle eş değer bir işlem tesis edildiği sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 152,60.-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 27.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: memurlar.net

Sosyal Medyada Paylaş :
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.