ataturk
BÜRO-İŞ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Karar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Karar

Sendikamız BÜRO-İŞ tarafından 27/03/2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1 ve 2’nci maddesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemi ile açılan dava Danıştay 16’ncı Dairesince karara bağlandı.

Davacı : Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası
Vekili : Av. Uğur Yusuf Demir
Necatibey Caddesi, No:8/87 – Çankaya/ANKARA

Davalı : Başbakanlık – ANKARA
Vekili : Hukuk Müşaviri Mahmut Özcan – (Aynı yerde)

Davanın Özeti : Davacı Sendika tarafından, 27.3.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. ve 2. maddesinin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Dava konusu düzenlemelerin hukuka, kamu hizmetinin gereklerine, hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun olduğu savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Harun Tekin
Düşüncesi : Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapan ve 27.3.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesi yönünden Dairemizin 15.12.2015 tarih ve E:2015/2509, K:2015/8241 sayılı kararıyla anılan maddenin iptaline karar verildiğinden; 2. maddesi yönünden ise, söz konusu düzenleme ile ilgili hükümlerin, 31.8.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddeleriyle yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle, karar tarihi itibariyle mevcut olmayan Yönetmelik hükmünü kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle açılan davanın bu maddeye yönelik kısmı konusuz kaldığından, uyuşmazlık hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Özlem Ulaş
Düşüncesi : Dava; 27.03.2012 tarihli, 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesinde yer alan “15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına;
a) (e) bendinde yer alan, “Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardımcısı kadroları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü kadroları, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü kadroları, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü kadroları”,
b) (g) bendinde yer alan “ve bunların yardımcılıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere ”ilçe müdürü kadrolarına,”, ibareleri eklenmiştir.” şeklindeki düzenlemenin ve 2 nci maddesinde yer alan; “Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.” ibarelerinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yer alan görevde yükselmeye ilişkin sınavsız atamaya tabi kadroların hukuka aykırı atamalara yol açabilecek biçimde genişletildiği, düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu iddiasıyla, iptali istemiyle açılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. maddesinde; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkartabileceği düzenlemesi yer almaktadır.
Öte yandan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin dayanağı olan 657 sayılı Yasa’nın “Temel İlkeler” başlıklı 3. maddesinde, “Sınıflandırma”, “Kariyer” ve “Yeterlik” ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; yeterlik ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.
657 sayılı Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi olduğu tartışmasızdır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir.
Davaya konu edilen düzenlemeyle taşra teşkilatında yaygın olan Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü ve ilçe müdürü kadrolarını görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkararak sonuç itibariyle bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atama yapılması zorunluluğunun kaldırılması nedeniyle, 657 sayılı Yasa’nın temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkesine ve Genel Yönetmeliğin amacına aykırı olduğundan, kamu yararı ve hizmet gereklerine, üst hukuk normu olan 657 sayılı Yasa’ya aykırı bulunmaktadır.
Öte yandan, anılan Yönetmeliğin 21.12.2000 tarihli ve 24267 sayılı Resmi Gazete yayımlanan değişiklikle eklenen Ek 1. maddesinde yer alan, kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilecekleri hükmü uyarınca, dava konusu düzenlemeye dayanılarak Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolara ataması yapılan personelin, görevde yükselme sınavı kapsamında bulunan diğer unvanlara, sınavsız olarak atandıkları unvanla aynı veya alt gruptaki unvanlara, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atama yapılabilmesi yolunu açtığından dava konusu düzenleme bu yönüyle de kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara sebep olabileceğinden getirilen düzenlemenin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.
Yönetmeliğin 2 nci maddesinin iptali istemi yönünden; bu maddede yer alan düzenleme ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma” başlıklı 9 uncu maddesinde görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısının duyurulan boş kadro ve pozisyon sayısının üç katından fazla olması halinde Yönetmelik ekinde yer alan personel değerlendirme formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere üç kat personelin belirleneceği, ancak yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması halinde bu maddede dört bent halinde (a,b,c,d) belirlenen kriterlere göre öncelik verilecek personelin tespit edileceği düzenlemesi yer almaktadır.
İptal istemine konu edilen 2 nci maddede bu kriterlerden 9 uncu maddenin (a) bendinde yer alan; “(a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara ” öncelik verileceği düzenlemesi yürürlükten kaldırılmakta olup, görevde yükselme eğitiminin konularını düzenleyen 10 uncu maddenin (h) bendinde; “Kurumlarınca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular” düzenlemesinin yer aldığı görülmektedir.
Davalı idarece bu maddeye ilişkin hukuka aykırılık iddiası yönünden söz konusu (a) bendinin icrai nitelikte olmayan ve sehven Genel Yönetmeliğe konulmuş bent mahiyetinde olması nedeniyle davaya konu düzenleme ile bu hatanın giderildiğinin belirtildiği, dava dilekçesinde de bu madde yönünden ayrıca iptalini gerektirecek gerekçe ileri sürülmediği görülmekte olup, iptal istemine konu edilen ikinci maddede hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, davaya konu edilen düzenlemenin 1.maddesi yönünden iptali gerektiği, 2. maddesi yönünden davanın reddi gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesi’nce, duruşma için taraflara önceden bildirilen 15.12.2015 tarihinde davacı ve vekili Av. Uğur Yusuf Demir’in gelmediği, davalı idare vekili Hukuk Müşaviri Mahmut Özcan’ın geldiği, Danıştay Savcısı’nın hazır olduğu görülmekle açık duruşmaya başlandı. Gelen tarafa usulüne uygun olarak söz verilerek dinlendikten ve Danıştay Savcısı’nın düşüncesi alındıktan sonra gelen tarafa son kez söz verilip, duruşma tamamlandı. Dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; 27.3.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. ve 2. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.
Dava konusu Yönetmeliğin 1. maddesi yönünden;
Dairemizin 15.12.2015 tarih ve E:2015/2509, K:2015/8241 sayılı kararıyla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapan, 27.3.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesinin “… taşra teşkilatında yaygın olan Sosyal Güvenlik Kurumunda sosyal güvenlik merkezi müdürü, Spor Genel Müdürlüğünde gençlik merkezi müdürü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde yurt müdürü ve ilçe müdürü kadroları, görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkarılmak suretiyle bu kadrolara objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engelleyen dava konusu yasal düzenleme, 657 sayılı Kanun’un temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkeleri ve Genel Yönetmeliğin amacına uygun olmaması nedeniyle, üst hukuk normu olan 657 sayılı Kanun ile kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu görülmektedir.
Öte yandan; anılan Yönetmeliğin Ek 1. maddesinde yer alan, kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilecekleri hükmü uyarınca, dava konusu yasal düzenlemeye dayanılarak Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolara ataması yapılan personelin, görevde yükselme sınavı kapsamında bulunan diğer unvanlara, sınavsız olarak atandıkları unvanla aynı veya alt gruptaki unvanlara, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceklerinden, kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara sebep olacağından dava konusu düzenlemede bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
” gerekçesiyle iptaline karar verildiğinden, dava konusu madde yönünden bu davada yeniden bir karar verilmesine gerek görülmemiştir.

Dava konusu Yönetmeliğin 2. maddesi yönünden;
27.3.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinde; “Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.” ifadesi yer almıştır.
Anılan düzenleme ile yürürlükten kaldırılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinin “Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde; “10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,” ifadesi yer almıştır.
Söz konusu düzenleme ile atıfta bulunulan Yönetmeliğin 10. maddesinin (h) bendinde ise; “Kurumlarınca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.” ifadesine yer verilmiştir.
Ancak, 31.8.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesiyle “9. madde” başlığıyla birlikte değiştirilmiş; 6. maddesiyle de “10. madde” tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.
Dolayısıyla, 27.3.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesine konu olan düzenleme ile ilgili hükümler, 31.8.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddeleriyle yürürlükten kaldırılmış olup, karar tarihi itibariyle mevcut olmayan Yönetmelik hükmünü kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle açılan davanın bu maddeye ilişkin kısmının konusuz kaldığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 27.3.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi yönünden daha önce iptaline karar verilmiş olması nedeniyle; 2. maddesi yönünden ise konusu kalmamış olması nedeniyle dava konusu uyuşmazlık hakında karar verilmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yapılan 182,40-TL yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.500,00-TL avukatlık ücretinin davanın açılmasına sebebiyet veren davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan 22,00-TL posta ücretinin davacıya; davalı idare tarafından yatırılan 30,00-TL posta ücretinden harcanan 16,00-TL’nin mahsup edilerek artan 14,00-TL’nin davalı idareye kararın kesinleşmesinden sonra iadesine, kararın tebliği tarihini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 15.12.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Sosyal Medyada Paylaş :
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ