ataturk
BÜRO-İŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

30 Ocak 2014 tarih ve 28898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle SGK Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği değiştirilmiştir.

30 Ocak 2014 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 28898

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

ç) Başkan yardımcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısını,

d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, sosyal güvenlik merkezi müdürü,

2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı,

3) Şef,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman
c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı,

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a) Avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hemşire, istatistikçi, mimar, mühendis, mütercim, çözümleyici, programcı, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, muhasebeci, şef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi, kimyager, tekniker, diyetisyen, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimcisi kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için; mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

b) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araştırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, kimyager, uzman, şef, koruma ve güvenlik şefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak araştırmacı, uzman, muhasebeci veya şef unvanında en az iki yıl, kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, şoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

e) Memur ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartı aranır.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mühendis, mimar, istatistikçi kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için alınacak mütercimler açısından Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan en az 80 puan veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu puana tekabül eden puanı almış olmak,

3) Eski eser ve el yazmalarının çevirisi için alınacak mütercimler açısından Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinden birini bildiklerini belgelendirmek,

ç) Biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,

d) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, çocuk eğiticisi kadrolarına atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki yıl fiilen görev yapmış olmak,

3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek.

ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(5) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi Kurumun internet/intranet sitelerinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir. Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda gereken başarı puanı, altmış puandan az olmamak üzere duyuruda belirtilir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet/intranet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Kurumca yapılacak/yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu; Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı veya Genel Müdürün başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları Daire Başkanının da bulunduğu toplam beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(7) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye iştirak ettirilebilir.

(8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 19 – (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla Kurumun ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi müdürü ve müdür yardımcılığı için Kurumca yapılacak ilk sınava müracaatta ve buna bağlı olarak yapılacak atamalarla sınırlı olmak şartıyla;

a) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğünde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak şartı aranmaz.

b) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğü müdür yardımcılığında, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendinde belirtilen, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak şartı, fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaş :
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.