4C ÖZEL

4/C Personelinin Hukuk Zaferi

Antalya Valiliği’nde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde görev yapan sendikamız üyeleri adına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-9 maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle açılan davada, mahkemesince davanın kabulüne karar verilen sendikamız üyelerinin hesaplarına bugün itibariyle ödemeleri yapılmıştır.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nden Geçici Personele Ek Ödeme Kararı

“Konuya ilişkin Anayasa hükümleri ile yukarıda hükmüne yer verilen İnsan Haklarına ve Çalışan Haklarına dair taraf olduğumuz uluslarası sözleşme hükümleri birlikte dikkate alındığında; “hukuk devleti ilkesi”, “eşitlik ilkesi”, “eşit iş için eşit ücret hakkı”, “adil ve (yeterli) elverişli bir ücret hakkı”, “adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı”, “fazla mesai karşılığında zamlı ücret alma hakkı”, “eşit muamele görme hakkı” gibi Anayasa’nın 90’ncı maddesi uyarınca kanun hükmünde olan evrensel hukuk normları ile İş Hukukunun temel prensiplerinden biri olan “Eşit davranma ilkesi”göz önüne alındığında; (…) görev yapan hemen tüm çalışan grupları kendi çalışmaları ile elde edilen döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılırken, geçici personelin katkı sağlayıp sağlamadığına yahut Bakanlık Merkez teşkilatında görev yaparak dolaylı olarak katkı sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın yararlandırılmamasında ülkemiz açısından bağlayıcılığı bulunan evrensel hukuk ilkelerine ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”.

Geçici Personele Yeni Sözleşme

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 4/C’liler için yeni sözleşme örneği yayımlanmıştır.